Your Cart

Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

.

Γενικά

Η ιστοσελίδα (εφεξής η «Ιστοσελίδα») αποτελεί το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης και υπηρεσιών της εταιρείας E.M Studio Bagno Ltd με αρ. εγγραφής 39251  (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό Ειρήνης 10, 6036 Λάρνακα, Κύπρος.

 

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων (εφεξής το «Περιεχόμενο»), που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της να πραγματοποιεί αλλαγές που θεωρεί ότι είναι απαραίτητες για την Ιστοσελίδα της, τροποποιώντας τους παρόντες όρους, χωρίς προειδοποίηση.  Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

 

Δεδομένης της φύσης και της έκτασης του διαδικτύου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και Περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλος ο σχεδιασμός της Ιστοσελίδας, οι ρυθμίσεις αυτής και το σύνολο του περιεχομένου της συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, σημάτων, μαγνητοσκοπήσεων και κάθε είδους αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατοχή της Εταιρείας από τη στιγμή δημοσίευσης τους στο διαδίκτυο, υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων του Κυπριακού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων.

Άδεια Χρήσης

Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στον επισκέπτη/χρήστη μόνο για προσωπική χρήση. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση εν όλω ή εν μέρει του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτήν, χωρίς της προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

 

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της Εταιρείας.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί Ευθύνης Διαδικτύου

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να είναι ορθές και αξιόπιστες κατά τον χρόνο της καταχώρισης τους.

 

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την χρήση της ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση άμεση ή έμμεση διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες η Εταιρεία αρνείται ρητά.

 

Επίσης η Εταιρεία δεν ευθύνεται για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών/πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα/υπηρεσίες/πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, η Εταιρεία σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της Ιστοσελίδας ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Αποκλεισμός Προτροπών - Συμβούλων

Το περιεχόμενο καθώς και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εμμέσως ή ευθέως, παρότρυνση, συμβουλή ή πρόταση, προτροπή προς υλοποίηση ή διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως ή μίμηση αυτής. Τέλος, σε καμία περίπτωση η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας δεν υποκρύπτει σχέση συμβούλου – πελάτη. Αντίθετα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/ επισκεπτών της Ιστοσελίδας να τα αξιολογήσουν και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Ιστοσελίδας.

Δεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (websites)

Στα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, ενδεχομένως να περιλαμβάνονται και σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες. Λόγω και του όγκου των σχετικών δεδομένων, η Ιστοσελίδα  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών των άλλων web sites, στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Iστοσελίδα  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων ή/και των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με αυτές καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων τους, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στην Ιστοσελίδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας, παρακαλώ όπως αποταθείτε στην Ειδοποίηση Απορρήτου.

 

Εμπορεύσιμα Είδη – Διαθεσιμότητα – Χαρακτηριστικά

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην Ιστοσελίδα και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.

 

Η Εταιρεία  εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους. Η Εταιρεία καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο προϊοντικό χαρακτηριστικό είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών.

 

Οι τιμές των προϊόντων που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας αντιστοιχούν στις τρέχουσες τιμές που ισχύουν και στα φυσικά καταστήματα της Εταιρείας. Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να διενεργούνται ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών της Εταιρείας, οι οποίες δύνανται να διαφέρουν μεταξύ των φυσικών καταστημάτων και της Ιστοσελίδας και να ισχύουν για διαφορετικά προϊόντα.

Πολιτική Αντιμετώπισης Παραπόνων

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας μας, βρίσκεται στη διάθεση σας, ανά πάσα στιγμή για να λύσει τις απορίες σας, πριν και μετά την παράδοση των προϊόντων, είτε αυτοπροσώπως στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο +357 24638911 είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@studiobagno.com.cy είτε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα.

Παραγγελία Προϊόντων και Προστασία Καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω της Ιστοσελίδας αποτελούν συνάψεις σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμου Ν.156 (Ι)/2004 και του Τροποποιητικού Ν.97(Ι)2007 καθώς και των πιο κάτω Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 • Ο περί Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013 (Νόμος 133(Ι)/2013) και του Τροποποιητικού Ν.112(Ι)/2021.
 • Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος του 2007 (Νόμoς 103(Ι)/2007)
 • Η Οδηγία 2011/83/ΕΕ (η οποία αντικατέστησε την Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις) και η σχετική Κυπριακή Νομοθεσία 133(Ι)/2013.
 • Η Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά.
 • Η Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για τα δικαιώματα των καταναλωτών
 • Η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως έχει τροποποιηθεί και
 • Η Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ο χρήστης/επισκέπτης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις της Κυπριακής Νομοθεσίας (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η Εταιρεία, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης και Επιστροφή

Έχετε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παραλάβατε και αποκτήσατε την φυσική κατοχή των προϊόντων για να επανεξετάσετε την απόφαση σας για διατήρηση της σύμβασης που συνήψατε με την Εταιρεία, χωρίς να υποχρεούστε να εξηγήσετε ή να αιτιολογήσετε την απόφαση σας. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, θα επιβαρυνθείτε με το άμεσο κόστος επιστροφής τους προς την Εταιρεία.

 

Υποχρεούστε να ενημερώσετε την Εταιρεία εντός της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών, ότι επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση που συνήψατε με την Εταιρεία. Για την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης από την σύμβαση, υποχρεούστε είτε να συμπληρώσετε το «Έντυπο Υπαναχώρησης» και να το αποστείλετε στην Εταιρεία είτε να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να αποδεικνύει την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε (πχ. αποστολή φαξ, ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής προς την Εταιρεία).

 

Τα επιστραφέντα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους άρτια κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν όταν τα παραλάβατε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των προϊόντων είναι η προσκόμιση της πρωτότυπης απόδειξης λιανικής πώλησης.

 

Η επιστροφή των χρημάτων σας, θα πραγματοποιηθεί με το ίδιο μέσο πληρωμής με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία η Εταιρεία ενημερώθηκε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση. Ωστόσο, η προθεσμία των 14 ημερών για την επιστροφή των χρημάτων σας, μπορεί να ανασταλεί μέχρι η Εταιρεία να (α) παραλάβει τα προϊόντα  ή (β) λάβει κάποια απόδειξη ότι  τα αγαθά έχουν παραληφθεί.

Ανωτέρα Βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (πχ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ), καταστεί αδύνατο να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει το ταχύτερο δυνατό μαζί σας, ούτως ώστε να δηλώσετε αν επιθυμείτε να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, υπό αυτές τις συνθήκες. Η Εταιρεία δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

Επιβεβαίωση της Παραγγελίας

Επιβεβαίωση της παραγγελίας σας θα γίνεται από την Εταιρεία μας, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας, μέσω e-mail, στην δηλωθείσα από εσάς ηλεκτρονική διεύθυνση. Το e-mail που θα σας αποσταλεί, θα περιλαμβάνει τα στοιχεία των προϊόντων που παραγγείλατε, τη διεύθυνση που έχετε επιλέξει να παραδοθεί η παραγγελία σας και την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής.

Τρόποι Πληρωμής

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, η Εταιρεία σας παρέχει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής :  

 

 • Πιστωτική/Χρεωστική ΚάρταΌλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της. Η Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν φυλάει δεδομένα που αφορούν την κάρτα σας (πχ. τον αριθμό κάρτας, την ημερομηνία λήξης και τον κωδικό ασφαλείας CCV2).

 • Πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμόΜπορείτε να καταθέτετε τα χρήματα για την παραγγελία σας στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας μας αναγράφοντας στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό παραγγελίας σας :

Στοιχεία Τραπεζικών Λογαριασμών

 

 • Bank of Cyprus
   Αρ. Λογαριασμού 055611010205.
  IBAN CY43002005560000001101020500.

 

 • Εurobank Cyprus
  Αρ. Λογαριασμού 300100032741.
  IBAN CY09018000040000300100032741.

 

 • Hellenic Bank
   Αρ. Λογαριασμού 31401A6021601.
  IBAN CY980050031400031401A6021601.

 

 • Ancoria Bank
  Αρ. Λογαριασμού 0016821101015.
  IBAN CY38029003010000016821101015.

Τρόποι Παράδοσης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας, προσφέρει τους παρακάτω τρόπους παράδοσης της παραγγελίας σας. Οι παραδόσεις των παραγγελιών σας πραγματοποιούνται μόνο εντός των φυσικών ορίων της Κύπρου με τους ακόλουθους τρόπους :

 

 • Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας εντός 2 εργάσιμων ημερών, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.
 • Παραλαβή από οποιοδήποτε γραφείο των μεταφορικών εταιρειών ACS Courier ή της Γενικής Ταχυδρομικής εντός 3 εργάσιμων ημερών.
 • Κατ’ οίκον παράδοση, μέσω της ACS Courier ή της Γενικής Ταχυδρομικής, εκτός από τις δυσπρόσιτες περιοχές. Στις δυσπρόσιτες περιοχές, η παράδοση της παραγγελίας σας, δεν θα πραγματοποιείται στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε αλλά στην πλησιέστερη διεύθυνση του δικτύου των μεταφορικών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Συνεπώς, θα πρέπει να παραλάβετε την παραγγελία σας από την διεύθυνση που θα σας υποδείξουμε, η οποία θα είναι η πλησιέστερη δυνατή ανάλογα με τον Ταχυδρομικό Κώδικα που θα δηλώσετε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας.

Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας Newsletter

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει η Ιστοσελίδα, δίδεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο ίδιος. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίδεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους  μέσα από το σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα που του αποστέλλεται από την Ιστοσελίδα.

Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

 

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της Ιστοσελίδας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

Οι  επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι τα Κυπριακά Δικαστήρια έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία για τυχόν διαφορές προκύψουν.

Wishlist 0
Continue Shopping